Bộ Ngoại giao

'Nghe ông nói như nhạc rót vào tai'

'Nghe ông nói như nhạc rót vào tai'

Nhận xét về vòng thi phụ trình bày cương lĩnh tranh cử bằng tiếng Pháp trước 70 nước thành viên Pháp ngữ của đại sứ Phạm Sanh Châu ngày 28/4, đại sứ Bộ Ngoại giao Pháp đã nói như vậy.