BBC

Trả học phí bằng bò, dê... ở Zimbabwe

Trả học phí bằng bò, dê... ở Zimbabwe

Phụ huynh Zimbabwe không có khả năng trả học phí bằng tiền mặt có thể thay thế bằng gia súc như dê, bò, cừu… Thậm chí, Bộ Giáo dục còn cho phép trả học phí bằng ngày công làm việc cho trường.