Cương lĩnh hành động Bắc Kinh

Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh: Xây dựng báo cáo quốc gia về 25 năm thực hiện

Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh: Xây dựng báo cáo quốc gia về 25 năm thực hiện

GD&TĐ - Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) vừa tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào rà soát quốc gia về 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, một trong những văn kiện toàn diện nhất của thế giới về bình đẳng giới và trao quyền của phụ nữ.