Chồng vũ phu

Hầu hạ

Hầu hạ

Một lần trong làng có người mổ lợn, anh ta sai vợ đi mua bộ tim cật. Chị vợ chậm chân, không biết còn bận việc gì. Nhưng khi ra đến nơi thì bộ tim cật đã bị người khác mua mất. Thế là chị vợ bị chồng đánh đến mức phải nhập viện...