132 trường được ưu tiên tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP.HCM