ông Lê Văn Thành- Chủ tịch HDND thành phố Hải Phòng