tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019