giáo dục trực tuyến

Giáo dục trực tuyến, nhiều nhưng vẫn thiếu

Giáo dục trực tuyến, nhiều nhưng vẫn thiếu

Giáo dục trực tuyến ra đời và nhanh chóng trở thành một phương thức học tiện lợi cho nhiều người. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập chưa được giải quyết xung quanh loại hình đào tạo này.