công ty sở hữu thì bị tố cáo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà cung cấp