Vĩnh Long

Vĩnh Long rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập

Vĩnh Long rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập

GD&TĐ - Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập là một trong những giải pháp của Vĩnh Long tại Đề án Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ các trường mầm non, phổ thông công lập của tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.