Trần Thị Kim Phương – Chủ tịch HĐQT Trường Everest