Thụ Hưởng

Một ngày an vui theo giáo lý người nhà Phật

Một ngày an vui theo giáo lý người nhà Phật

Với người biết tu thì tránh xa những thú vui làm khổ người, khổ mình, thay vào đó là vui với những thú vui của hạnh nghiệp lương thiện, phù hợp đạo lý, vui mà không làm phiền làm khổ ai cả.