Hit

Katy Perry lên tiếng về sự bất hòa với Taylor Swift

Katy Perry lên tiếng về sự bất hòa với Taylor Swift

Ai cũng biết giữa Katy Perry - Taylor Swift có mối hiềm khích sâu nặng đến nỗi tạo ra hit để "đá xéo" nhau và để giảng hòa mối quan hệ "không đội trời chung" này, Katy Perry ra yêu cầu Taylor Swift nên là người mở lời trước.