Giải Nghệ

Nghề bán báo

Nghề bán báo

Nói đến báo chí đương nhiên phải nghĩ ngay đến những người mang tờ báo từ nhà in đến độc giả.