Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Sáu, 8/9/2017 05:45

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ đối với trường ĐH, SP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ đối với trường ĐH, SP

GD&TĐ - Bộ GDĐT vừa ban hành công văn 4037 /BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2017 - 2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác thanh tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ, cộng tác viên thanh tra; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng; tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, những vấn đề dư luận bức xúc; chuẩn hóa hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tăng cường xử lý sau thanh tra.

Đặc biệt chú trọng việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Kiện toàn về tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ ;Xây dựng Kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện thanh tra; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra...

Hình thức thanh tra

  • Thanh tra theo kế hoạch: Căn cứ kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, Phòng/ Ban thanh tra hoặc cán bộ chuyên trách công tác thanh tra nội bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra và dự thảo quyết định thanh tra trình Hiệu trưởng;

    Thanh tra đột xuất: Tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Hiệu trưởng giao.

Xem chi tiết công văn  TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT