Khoa học

Trực diện giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn môi trường

VK - 18:54 10/01/2020
Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã trực diện giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn như môi trường ở nông thôn, đô thị, làng nghề, ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, đến từng cá nhân.

Dự thảo Luật có 17 chương, 176 điều (tăng 6 điều). Trong đó, giữ nguyên 30 điều. Bãi bỏ, lồng ghép nội dung vào các điều khác 47 điều. Sửa đổi, bổ sung 78 điều, bổ sung mới 5 điều.

Một số điểm mới của Luật đã nếu: Bổ sung quy định về Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược.

Đồng thời, chú trọng đánh giá về tác động môi trường, thay thế 7 loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, đăng ký chủ nguồn thải bằng một loại giấy phép môi trường.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, chất lượng môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường...vv.

Tại Hội thảo tham vấn này, một số chuyên gia môi trường đã  nêu quan điểm: Không nên phân biệt trạm quan trắc của trung ương hay địa phương mà nên thống nhất trong quản lý. Những đơn vị chức năng nào được phép quan trắc, chỉ Nhà nước hay cả tư nhân...vv. Cần có chế tài về bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng vì chưa có cơ quan nào kiểm tra, giám sát. 

VK

Bình luận của bạn đọc