Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 16/1/2018 07:09

Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện việc đổi mới chương trình, SGK

Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện việc đổi mới chương trình, SGK

GD&TĐ - Trong xây dựng dự toán chi hàng năm từ nay đến năm 2024, ưu tiên đảm bảo, bố trí kinh phí để thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đúng lộ trình từ tỉnh đến các địa phương.

Đồng thời, kết hợp kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và kinh phí mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học của Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đó là chia sẻ của ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp - về công tác chuẩn bị triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới ở địa phương.

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã tích cực triển khai thực hiện các công việc có liên quan.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn về kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Đồng Tháp sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán ngân sách, thực hiện và thanh quyết toán đúng quy định.
Ông Trần Thanh Liêm

Ông Trần Thanh Liêm cho biết, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trưởng phòng các Phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai 6 chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông báo số 1013/TB-BGDĐT đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 bắng các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Đối với việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, các đơn vị: Tiếp tục chủ động thực hiện việc rà soát đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo đúng quy định, có biện pháp giải quyết đối với giáo viên và cán bộ quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa đạt chuẩn.; bổ nhiệm, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý.

Cử giáo viên và cán bộ quản lý tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch chung của tỉnh đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, các đơn vị phải chủ động kiểm tra, rà soát và tăng cường tính chủ động, tự chủ trong việc tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đối với các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các trường tiểu học trong địa bàn.

Để tăng cường công tác truyền thông về GD&ĐT nói chung – về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói riêng, Sở GD&ĐT Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 75/KH-SGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2017 truyền thông về GD&ĐT giai đoạn 2017 – 2020 và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định; tập trung thực hiện truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo định hướng của Bộ, Sở GD&ĐT.

Khuyến khích các đơn vị trang bị Báo Giáo dục và Thời đại để giáo viên và cán bộ quản lý xem, tham khảo. Sở tiếp tục phối hợp với Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về GD&ĐT địa phương, có thời lượng phù hợp để tập trung truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Mở giao diện “Giáo dục Đất Sen hồng thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” trên website của ngành để đăng tin, ảnh, bài viết có liên quan.

Ngày 21/11/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Theo Nghị quyết, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

Hiếu Nguyễn