Kết nối

Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đại học vùng

HẢI MINH - 10:38 23/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể: Thủ tục thành lập, công nhận hội đồng đại học vùng; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học vùng thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật Giáo dục đại học) và quy định tại Điều 7 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Hội đồng đại học vùng có trách nhiệm và quyền hạn như trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng đại học được quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật Giáo dục đại học) và các quy định sau đây:

Quyết định về tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đồng đại học; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch (nếu có) và thư ký hội đồng đại học; số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng đại học vùng; việc bổ sung, thay thế thành viên hội đồng đại học vùng; hình thức quyết định của hội đồng đại học vùng đối với từng loại hoạt động;

Quy định thủ tục quyết định nhân sự giám đốc đại học vùng, việc quyết định chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền của đại học trong quy trình bổ nhiệm nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc đại học vùng; số lượng cán bộ cấp phó thuộc thẩm quyền quyết định của đại học vùng; thời gian tối đa giữ chức vụ giám đốc đại học vùng, phó giám đốc đại học vùng và chức danh quản lý khác trong đơn vị thuộc đại học vùng; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng của đại học vùng thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán;

Hội đồng đại học vùng được sử dụng con dấu của đại học vùng để thực hiện các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học vùng. Văn phòng đại học vùng là đơn vị giúp việc hội đồng đại học vùng. Kinh phí hoạt động của hội đồng đại học vùng và phụ cấp trách nhiệm của các thành viên nằm trong kinh phí hoạt động của đại học vùng;

Quyết định công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; công nhận hiệu trưởng của trường đại học thành viên;

Quy định các nội dung khác theo yêu cầu tổ chức và hoạt động của hội đồng đại học vùng.

Điều 6 dự thảo Quy chế quy định về Giám đốc đại học vùng:

Hội đồng đại học vùng quyết định nhân sự giám đốc đại học vùng và trong quy trình bổ nhiệm nhân sự phù hợp với quy định của các cơ quan có thẩm quyền; trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐTo ra quyết định công nhận giám đốc đại học vùng.

Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của giám đốc đại học vùng; tiêu chuẩn của giám đốc đại học vùng; nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc đại học vùng thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục đại học và khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật Giáo dục đại học) và Quy chế này.

Hải Minh

Bình luận của bạn đọc