Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 20/6/2019 13:00

Thực hiện đánh giá với giáo viên trường công lập

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp xem xét quy định giáo viên đánh giá, kiểm điểm, xếp loại 2 lần/năm (một lần theo quy định của Bộ GD&ĐT, một lần theo quy định của Bộ Nội vụ) ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy của giáo viên và khó khăn cho công tác lưu trữ các Phiếu đánh giá giáo viên tại các nhà trường; xem xét tích hợp việc đánh giá theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT để tránh phải kiểm điểm, đánh giá 2 lần.

Theo cử tri, Bộ GD&ĐT đã có văn bản trả lời về kiến nghị này, tuy nhiên chưa có sự phối hợp với bộ, ngành liên quan nên chưa giải quyết đầy đủ các nội dung kiến nghị.

Với nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện nay việc đánh giá giáo viên công lập được thực hiện theo quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ ban hành (Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức) và các quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên do Bộ GD&ĐT ban hành (Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông).

Việc hằng năm thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn là cần thiết để nhận diện được thực trạng năng lực đội ngũ gắn với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý viên chức theo yêu cầu đặc thù của ngành. Trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, tiêu chí đánh giá đã có sự thống nhất với tiêu chí đánh giá giáo viên theo Luật viên chức (tiêu chí về đạo đức và phong cách, tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ...).

Hải Bình

Tin tiêu điểm