Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 26/6/2015 10:40

Sửa quy định về các đơn vị giúp việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Sửa quy định về các đơn vị giúp việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, bổ sung khoản 13a, Điều 3: Phối họp với Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tại các tỉnh/thành phố phía Nam.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6: Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Xưởng in, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Trung tâm Hội nghị giáo dục và Trung tâm Công nghệ thông tin.

Điều 11, sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 4: "e) Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA, NGO, các khoản viện trợ và các nhiệm vụ liên quan đối với các đơn vị trực thuộc Bộ".

Sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 4: "g) Phê duyệt kế hoạch tài chính hàng năm của các dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác; xem xét, thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể hàng năm và điều chỉnh (nếu có) của các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác".

Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 1, Điều 32: "h) Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ".

Sửa đổi, bổ sung Điều 52: Sửa đổi, bổ sung nội dung 6, điếm e, khoản 1: "thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu sử dụng mọi nguồn vốn theo quy định của pháp luật; tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình đấu thầu; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan trong công tác đấu thầu theo quy định của luật hiện hành".

Bổ sung khoản 10: "10. Chủ trì giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ".

Lập Phương