Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 30/10/2015 07:00

Sửa đổi hướng dẫn về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Sửa đổi hướng dẫn về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch hướng dẫn về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên.

Dự thảo Thông tư liên tịch được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần rõ ràng về hồ sơ, thủ tục đối với từng đối tượng và cắt giảm các chi phí phát sinh về thủ tục hành chính.

Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ, trình tự thủ tục xét, cấp học bổng chính sách. Cụ thể như sau:

1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1, mục I của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008

a) Hồ sơ bao gồm:

- Giấy xác nhận của nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học (Phụ lục I).

- Bản cam kết của học sinh, sinh viên (Phụ lục II).

b) Trình tự thủ tục xét, cấp học bổng chính sách

- Sau khi nhập trường 15 ngày, học sinh, sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a, khoản 1 của Thông tư này (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp, do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý).

- Học sinh, sinh viên nhận học bổng chính sách, tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp, do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý) hoặc thông qua thẻ ATM, theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách được quy định tại điểm b, khoản 2 Mục V của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008.

2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2, mục I của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT- BLLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008.

a) Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao có chứng thực giấy báo trúng tuyển (hoặc bản sao từ sổ gốc; bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

- Bản cam kết của học sinh, sinh viên (Phụ lục II);

b) Trình tự, thủ tục xét, cấp học bổng chính sách

- Khi nhập trường, học sinh, sinh viên, học viên nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a, khoản 2 cho nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học để xét, cấp học bổng chính sách.

- Học sinh, sinh viên nhận học bổng chính sách tại nhà trường nơi đang theo học theo định kỹ xét, cấp học bổng chính sách được quy định, tại khoản 2 Mục V của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008.

3. Đối với đối tượng quy định tại khoản 3, mục I của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008.

a) Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao có chứng thực giấy báo trúng tuyển (hoặc bản sao từ sổ gốc; bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

- Bản cam kết của học sinh, sinh viên (Phụ lục II);

- Bản sao có chứng thực thẻ thương binh (hoặc bản sao từ sổ gốc; bản sao có mang bản chính để đối chiếu) (đối với thương binh); Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận là người khuyết tật (đối với người khuyết tật).

b) Trình tự, thủ tục xét, cấp học bổng chính sách

Khi nhập trường, học sinh, sinh viên, học viên nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a, khoản 2 cho nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học để xét, cấp học bổng chính sách.

Học sinh, sinh viên nhận học bổng chính sách tại nhà trường nơi đang theo học theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách được quy định, tại khoản 2 Mục V của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 /4/2008.

Lập Phương