Kết nối

Sẽ có Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

MINH PHONG - 20:01 22/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể bao gồm: tổ chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và thanh tra, kiểm tra.

Quy chế này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi chung là đại học vùng) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đại học vùng.

Các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện các quy định tại Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Quy chế này.

Về vị trí, chức năng của đại học vùng, Điều 2 của dự thảo Quy chế có nêu: Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc đại học vùng cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung của đại học vùng. Đại học vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước.

Đại học vùng chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan của các bộ, ngành khác và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân dân cấp tỉnh) nơi đại học vùng đặt trụ sở trong lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.

>>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO TẠI ĐÂY

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc