Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 22/6/2015 21:31

Phụ cấp thu hút theo NĐ 116/NĐ-CP được tính từ tháng 3/2011?

Phụ cấp thu hút theo NĐ 116/NĐ-CP được tính từ tháng 3/2011?

GD&TĐ - Tôi là giáo viên được điều động đến dạy học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2008. Vậy phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của tôi được tính từ thời điểm nào, mức phụ cấp được tính ra sao? - Đỗ Công Ba, tỉnh Yên Bái (docongba***@gmail.com)

* Trả lời: 

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: Đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Cụ thể:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

- Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

- Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Còn tại Khoản 3 Điều này hướng dẫn về thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau:

- Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

- Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau tháng 3/2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

Mức tiền phụ cấp thu hút được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp thu hút

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Hệ số lương theo chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

x

70%

Sỹ Điền