Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 11/5/2018 15:19

Huyện Thanh Ba – Phú Thọ:

Phấn đấu có 13 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Cô và trò trường TH Đồng Xuân (Thị trấn Thanh Ba) - Trường mới đạt chuẩn quốc gia mức độ IICô và trò trường TH Đồng Xuân (Thị trấn Thanh Ba) - Trường mới đạt chuẩn quốc gia mức độ II

GD&TĐ - Trong năm 2018, huyện Thanh Ba phấn đấu xây dựng mới, nâng chuẩn mức độ II 13 trường học và duy trì 5 trường học đã đạt chuẩn quốc gia.

Kế hoạch này nằm trong Nghị quyết số của huyện ủy Thanh Ba về nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Huyện đã xác định để xây dựng, nâng chuẩn và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia đạt hiệu quả, cần thực hiện các nhiệm vụ: nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, có kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Với các trường xây mới, nâng cấp chuẩn quốc gia cần đạt những điều kiện cơ sở vật chất như cải tạo, nâng cấp các khu nhà điều hành, phòng chức năng, nhà để xe, hệ thống nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên và chủ yếu là xây mới hệ thống các phòng học, bếp bán trú, hệ thống máy tính.

Các trường duy trì đạt chuẩn quốc gia cần cải tạo, nâng cấp hệ thống các phòng học, nhà điều hành, sửa chữa các phòng chức năng, nhà vệ sinh cho học sinh; xây dựng thêm các phòng học, phòng Phó hiệu trường và phòng cho nhân viên.

Trong nhiều giải pháp huy động nguồn lực cho công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, huyện đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy sức mạnh của các tập thể, cá nhân tăng cường nguồn lực cho phát triển;

Kết hợp chặt chẽ các nguồn lực giáo dục, đảm bảo công khai, công bằng trong việc xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục các vùng khó khăn, các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện việc xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia.

Phạm Huyền