Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 4/2/2018 08:37

Phú Yên:

Hướng dẫn thực hiện chế độ với CBQL, giáo viên

 Hướng dẫn thực hiện chế độ với CBQL, giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên hướng dẫn các phòng GD&ĐT thực hiện chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục.

Trong đó quy định rõ việc quy đổi giờ cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giảm trừ giờ dạy cho giáo viên tham gia phổ cập giáo dục; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên ở các trung tâm; phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy hòa nhập.

Quy đổi giờ cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông phải thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT.

Thời gian Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được các cấp có thẩm quyền triệu tập tham dự họp, hội nghị, tập huấn,... trùng với thời gian phân công giảng dạy tại trường thì không được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy, giờ dạy quy đổi.

Nhà trường phải phân công giáo viên dạy thay đầy đủ, đồng thời hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bố trí lịch dạy vào thời gian khác theo phân phối chương trình để đảm bảo đủ số tiết giảng dạy trực tiếp trên lớp theo quy định.

Về giảm trừ giờ dạy cho giáo viên tham gia phổ cập giáo dục

Đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giao nhiệm vụ chuyên trách công tác phổ cập giáo dục thì được hưởng phụ cấp lưu động theo quy định của Thông tư 06/2005ATT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các giáo viên khác đều phải làm nhiệm vụ phổ cập theo quy định tại các Điều lệ trường học và không được hưởng chế độ giảm định mức giờ dạy, tiết dạy.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên ở các trung tâm

Đối với các giáo viên ở Trung tâm KTTH-HN, Trung tâm GDTX cấp tỉnh và giáo viên dạy chương trình GDTX ở Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện là đối tượng áp dụng của các Thông tư liên tịch 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT, ngày 16/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập chưa có quy định áp dụng thực hiện và không thuộc phạm vi áp dụng của các Thông tư liên tịch nêu trên.

Phụ cấp vu đẵi cho giáo viên dạy hòa nhập

Đối với các trường phổ thông áp dụng chế độ cho giáo viên phổ thông dạy lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập được tính chế độ: cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, giáo viên được tính thêm 0.5 giờ dạy/ngày.

Trường hợp giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập có tổng số giờ làm việc/năm vượt quá định mức theo quy đinh thì được thanh toán số giờ vượt định mức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Lập Phương

Tin tiêu điểm