Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 15/9/2017 10:29

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế

 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế

GD&TĐ -Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn 4194/BGDĐT - PC gửi các Sở GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế.

Theo đó công văn yêu cầu các sở GD&ĐT hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các sở giáo dục và đào tạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.

Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

Tiếp tục triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 (Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP).

Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, tổ chức pháp chế các sở giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Công tác xây dựng VBQPPL

-Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Công tác bồi thường của Nhà nước 

- Công tác thi đua, khen thưởng

Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế; phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017-2018; phối hợp với sở tư pháp tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế theo Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương.

Xem chi tiết công văn TẠI ĐÂY 

Theo Bộ GD&ĐT