Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 16/6/2015 16:33

Dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Nội dung Thông tư bao gồm: Đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tổ chức trao tặng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học và quỹ thi đua, khen thưởng.

Theo dự thảo Thông tư, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ, tham mưu đề xuất với Bộ trưởng về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức, phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn ngành Giáo dục; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành; 

Thẩm định hồ sơ thi đua, xét tặng khen thưởng, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét, trình Bộ trưởng xét tặng theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp tỉnh, các Bộ có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua và kiểm tra việc thực hiện; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

Các cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản thuộc Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;

Tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về trình tự, thủ tục và thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, phạm vi hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh, ĐHQG, cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, Bộ trưởng quyết định thành lập các khối thi đua.

Căn cứ đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, Bộ trưởng quyết định thành lập các vùng thi đua đối với các Sở GD&ĐT.

Khối trưởng, Trưởng vùng thi đua chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về hoạt động của khối, vùng thi đua.

Khối, vùng thi đua có nhiệm vụ tổ chức thực hiện phong trào thi đua do Bộ phát động; cụ thể các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào thi đua trong khối, vùng thi đua;

Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong khối, vùng thi đua;

Đánh giá, xếp hạng trong khối, vùng thi đua theo quy định; bình chọn các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc và báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để Bộ trưởng xét tặng “Cờ thi đua cấp Bộ” và Bằng khen.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Lập Phương