Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 19/9/2019 09:39

Có yêu cầu về ngoại ngữ với lãnh đạo cấp sở, phòng GD&ĐT?

Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

GD&TĐ - Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT; tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng GD&ĐT, có ý kiến cho rằng, quy định này đã bỏ đi tiêu chuẩn "yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin trong công việc".

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) - cho biết:

Tiêu chuẩn của cán bộ công chức được quy định Luật cán bộ, công chức. Đặc biệt đã được cụ thể hóa trong thông tư 11/2014/TT-BNV qui định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Trong đó đã có qui định cụ thể về ngoại ngữ, tin học.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT; tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng GD&ĐT, đây là những qui định riêng mang tính đặc thù của ngành Giáo dục. Theo đó, những nội dung yêu cầu đối với công chức lãnh đạo cấp sở, cấp phòng đã được quy định ở các văn bản khác sẽ không nhắc lại ở các Thông tư này.

Riêng với lãnh đạo Sở GD&ĐT, khung tiêu chuẩn chung đã được quy định bởi Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước và các quy định của địa phương về quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Chẳng hạn, quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học: Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quy định, trong đó có một trong các tiêu chuẩn cần đạt là: đạt trình độ/bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính. Trình độ/ngạch chuyên viên chính đã có các tiêu chuẩn cụ thể về ngoại ngữ, tin học, vì vậy, không quy định lại ở Thông tư này.

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm