Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 30/5/2015 18:57

Chính thức quyết định Sở GD&ĐT chỉ có 3 phó giám đốc

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Theo quy định mới nhất của liên bộ GD&ĐT – Bộ Nội vụ, lãnh đạo Sở GD&ĐT gồm Giám đốc và 3 Phó giám đốc.

Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Đối với những Sở GD&ĐT đang có số lượng Phó Giám đốc nhiều hơn số lượng Phó Giám đốc quy định tại Thông tư liên tịch này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Giám đốc hiện có để đảm bảo ổn định.

Chỉ được bổ sung thêm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khi có số lượng Phó Giám đốc Sở GD&ĐT hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Thông tư liên tịch này.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GD&ĐT trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, nếu sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV.

Với Phòng GD&ĐT, theo quy định tại Thông tư liên tích, gồm có Trưởng phòng, 3 Phó trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

Trưởng Phòng GD&ĐT là người đứng đầu Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng GD&ĐT.

Lập Phương

Nghĩa (03/06/2015 16:00:24 PM)

Chúng ta phải có lộ trình cán bộ đồng bộ từ các cấp lãnh đạo từ Bộ - Sở - Phòng - Trường, phải thật tinh giản bộ máy lãnh đạo thì hiệu quả công việc, trách nhiệm công việc mới nâng cao thực sự được.

Trong giải quyết công việc phải xem trọng hiệu quả, đơn giản mặt hồ sơ sổ sách; người quản lý giỏi là làm cho nhân viên của mình công việc tốt, sức khỏe tốt, vui say trong công việc chứ không phải ngồi soạn thảo các loại hồ sơ vô bổ, gây áp lực phiền nhiễu. Các sở và các phòng ban nên tinh giảm các bộ phận không cần thiết. Việc làm này phải thực hiện nghiêm túc.

Tin tiêu điểm