Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 29/10/2015 17:41

Chế độ giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên

Chế độ giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy định chế độ giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Chế độ giảm trừ định mức giờ dạy

Theo đó, chế độ giảm trừ định mức giờ dạy với giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non như sau:

Giáo viên kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở được giảm 24 giờ trong một tháng.

Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn được giảm 12 giờ trong một tháng.

Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông: Giáo viên kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trường tiểu học được giảm 14 giờ dạy trong một tháng; Trường THCS được giảm 12 giờ dạy trong một tháng; Trường THPT được giảm 11 giờ dạy trong một tháng.

Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trường tiểu học được giảm 7 giờ dạy trong một tháng; Trường THCS, THPT được giảm 6 giờ dạy trong một tháng.

Giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp: Giáo viên kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 64 giờ chuẩn trong một năm học.

Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm trừ 32 giờ chuẩn trong một năm học.

Giảng viên ở các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học: Giảng viên kiêm nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 37 giờ chuẩn trong một năm học.

Giảng viên kiêm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm trừ 19 giờ chuẩn trong một năm học.

Chỉ được hưởng một chế độ cao nhất trong các chức vụ kiêm nhiệm

Cũng theo dự thảo, giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn nếu kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm.

Trong thời gian nghỉ sinh con, chữa bệnh dài ngày hoặc làm các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao thì giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn được tính giảm trừ giờ dạy theo quy định sau khi hết thời gian nghỉ.

Cán bộ quản lý trường học kiêm nhiệm làm công tác công đoàn vẫn phải dạy đủ số giờ theo quy định, nếu dạy vượt định mức thì được tính thêm giờ.

Các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp có thể căn cứ quy định về định mức giảm trừ giờ dạy để vận dụng cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn bộ phận của các đơn vị trực thuộc.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập có thể căn cứ vào các quy định tại thông tư này để áp dụng thực hiện.

Lập Phương