Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 23/8/2018 11:25

Hưng Yên:

Cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất cho nhà giáo

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hưng Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trong ngành GD&ĐT tỉnh.

Trong đó yêu cầu triển khai phổ biến kịp thời nội dung các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV tới cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành GD&ĐT phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Tăng cường vai trò chỉ đạo của Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, nhà trường, các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức triển khai và thi hành các văn bản luật thuộc lĩnh vực quản lý; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Một trong những nội dung thực hiện là đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, Tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động dễ dàng tiếp cận, khai thác khi có nhu cầu.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phố biến sâu rộng nội dung các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động với hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn của đơn vị; tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết nhất là những nội dung mới, những quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chú trọng ứng dụng CNTT để triển khai thực hiện qua cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của đơn vị, nhà trường, hệ thống thông tin cơ sở...

Rà soát các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến lĩnh vực các văn bản pháp luật điều chỉnh nhằm phát hiện và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản có nội dung không còn phù hợp với các Luật, văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tế.

Lập Phương