Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 6/1/2015 20:31

Các trường hợp bị kéo dài thời gian nâng lương

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên THCS. Tôi bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo nhưng bị kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên là 1 năm có đúng hay không? Nếu không đúng tôi phải làm gì và trường hợp của tôi bị kéo dài thời gian nâng lương là bao lâu? – Ngô Văn Huân (ngohuan***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cách chức; Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

Như vậy với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo do đó trường hợp của bạn sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương là 6 tháng.

Việc bạn bị kéo dài thời hạn nâng lương 1 năm là chưa đúng với quy định hiện hành. Do đó bạn cần làm đơn kiến nghị với nhà trường, với công đoàn ngành Giáo dục của địa phương và phòng Nội vụ huyện để được giải quyết thỏa đáng.

Sỹ Điền