Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 21/7/2017 16:06

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017

GD&TĐ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng vừa ký quyết định số 2378/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896); Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 của Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017.

1. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì triển khai.

Tham gia các hoạt động thuộc phạm vi Đề án 896 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai gồm:

Hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương;

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

Tiếp tục thực hiện hệ thống hóa bổ sung, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng và trình Chính phủ thông qua Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục

Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

Nghiên cứu, đề xuất phương án thu thập thông tin, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

Nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và phần mềm cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

4. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án 896

Tổ chức họp Tổ công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, cho ý kiến về các nội dung:

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896 của Bộ năm 2017;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổ chức các cuộc hội thảo, họp, tham vấn về các nội dung:

- Thực hiện triển khai Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của Bộ;

- Kết quả hệ thống hóa bổ sung, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phương án xây dựng cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục,  phương án thu thập thông tin, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Căn cứ vào nội dung và phân công thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại đơn vị và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ trưởng.

Xem nội dung chi tiết  TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT