Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm văn hóa công vụ trong giáo dục

HẢI BÌNH - 16:16 15/04/2019
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Liên quan đến nội dung này, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống. Thời gian tuyên truyền trong tháng 4, 5/2019.

Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường tự kiểm tra công vụ về việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc;

Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; việc thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị theo phương thức kiểm tra thường xuyên và đột xuất.

Riêng phòng Tổ chức cán bộ, tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính kết hợp với kiểm tra công vụ tại các đơn vị được kiểm tra.

Sở GD&ĐT Ssoc Trăng nhấn mạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm văn hóa công vụ, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc vói người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc