Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 22/1/2017 07:00

Xác định 11 nhiệm vụ giáo dục quan trọng

Xác định 11 nhiệm vụ giáo dục quan trọng

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Một trong những mục đích của kế hoạch hành động là nhằm xác đinh nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Làm căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục các cấp từ Trung ương đến địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP và Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ.

Chương trình đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục và đào tạo; rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc;

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp ở giáo dục phổ thông;

Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo;

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất Iượng các hoạt động giáo dục và đào tạo;

Các cấp quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại, các cơ quan báo chí chủ động giới thiệu nội dung và tổ chức thông tin, tuyên truyền các hoạt động thực hiện Kế hoạch hành động của ngành ở các địa phương, cơ sở giáo dục, đào tạo.

Các đơn vị thuộc Bộ, Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, các cơ sở đào tạo giáo viên nghiên cửu, quán triệt các nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Kế hoạch hành động của Ngành;

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của từng địa phương, đơn vị, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ hằng năm, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những nhiệm vụ đã rõ ràng, đã có văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ cần thực hiện ngay không phải xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả những nội dung chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ.

Kinh phí thực hiện triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch được dự toán từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước cho giáo dục hằng năm, ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách từ các đề án, dự án có liên quan và từ nguồn xã hội hóa.

Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Lập Phương

Tin tiêu điểm