Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 3/1/2018 07:37

Vĩnh Long: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành GD&ĐT năm 2018

Vĩnh Long: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành GD&ĐT năm 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành GD&ĐT năm 2018.

Trong đó nêu rõ các nội dung công việc liên quan đến xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật...

Yêu cầu đối với công tác này là thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời thể chất đầy đủ các chủ trương chính sách theo sự phân công, phân cấp của trung ương và của tỉnh; từng bước nâng cao và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành GD&ĐT, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện thẩm định, kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật ngành GD&ĐT...

Lập Phương