Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 5/7/2017 14:20

Trung tâm Khảo thí quốc gia trực thuộc Cục Quản lý chất lượng

Trung tâm Khảo thí quốc gia trực thuộc Cục Quản lý chất lượng

GD&TĐ - Ngoài Trung tâm Khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) có các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục; Phòng Quản lý thi; Phòng Quản lý văn bằng, chứng chỉ; Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục; Trung tâm Công nhận văn bằng.

Đây là một nội dung trong Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT.

Cũng theo văn bản này, Cục Quản lý chất lượng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ GD&ĐT với nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục; Quản lý văn bằng, chứng chỉ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Lập Phương