Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 5/12/2017 07:45

TP Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở GD&ĐT

TP Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Theo đó, Giám đốc chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Sở theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GD&ĐT; điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở theo chế độ thủ trưởng; phân công cho các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc trong lĩnh vực, đơn vị và địa bàn theo quyết định này.

Các Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình thuộc lĩnh vực, đơn vị và địa bàn được Giám đốc phân công. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Giám đốc trước khi quyết định.

Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực, đơn vị hoặc địa bàn do Phó Giám đốc phụ trách, các Phó Giám đốc cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết. Trường hợp các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc quyết định.

Trường hợp Giám đốc vắng mặt sẽ phân công cụ thể cho một Phó Giám đốc thay mặt điều hành chung và báo cáo kết quả giải quyết cho Giám đốc.

Lập Phương