Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 22/8/2017 15:03

TP HCM ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT năm học mới

TP HCM ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT năm học mới

GD&TĐ - UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT năm học 2017 - 2018 tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Chỉ thị này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2017 - 2018.

Nhiệm vụ chung là thực hiện có hiệu quả, tiên phong dẫn đầu cả nước về công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT gắn với nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả GD&ĐT trên địa bàn thành phố;

Xác định GD&ĐT là động lực quan trọng để thành phố phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2030, hệ thống GD&ĐT thành phố được chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, nhưng vẫn giữa vững được định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc, trong đó tiếng Anh và trình độ CNTT tiên phong dẫn đầu cả nước.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, hoàn thiện chương trình học theo hướng hiện đại đáp ứng chuẩn giáo dục quốc tế; phát huy tốt năng lực sáng tạo của người học, phát triển toàn diện; gắn với thực tiễn;

Chú trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng, ý thức khởi nghiệp và truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục.

Xây dựng xã hội học tập, khuyến khích, tạo điều kiện công bằng và thuận lợi để mọi người dân thành phố được học tập suốt đời, tạo ra nguồn nhân lực tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm GD&ĐT chất lượng cao cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Lập Phương