Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 14/1/2019 11:39

Tổng Chủ biên chương trình GDPT góp ý thể hiện triết lý giáo dục trong Luật

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sau khi được Quốc hội cho ý kiến, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã có nhiều thay đổi, thể hiện sự cầu thị của Ban soạn thảo - Đưa ra nhận định này, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới – đồng thời có góp ý hoàn thiện dự thảo Luật, trong đó có vấn đề đang được quan tâm, đó là việc thể hiện triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục (sửa đổi).

GS Nguyễn Minh Thuyết thể hiện nhất trí với quan điểm không có điều khoản riêng về triết lý giáo dục mà thể hiện ở các điều khoản về mục tiêu giáo dục, tính chất và nguyên lý của giáo dục Việt Nam.

Tuy nhiên, Điều 4 (Mục tiêu giáo dục) nên được sửa lại theo một số định hướng như sau:

Thứ nhất: Cần thể hiện cả 2 mục tiêu của giáo dục: Mục tiêu chung, hay còn gọi là sứ mạng của giáo dục (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài); Mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực của con người.

Thứ 2: Lược bỏ những từ ngữ có nghĩa trùng lặp, cụ thể là:

Chỉ chọn 1 trong 2 cụm từ “có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc” và “trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”;

Bỏ toàn bộ cụm từ “hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân” vì “nhân cách, phẩm chất, năng lực” trùng lặp với “đạo đức, tri thức, năng lực thẩm mỹ và nghề nghiệp”. Ngay trong cụm từ “nhân cách, phẩm chất, năng lực” thì “nhân cách” cũng bao hàm cả “phẩm chất” và “năng lực”.

GS Nguyễn Minh Thuyết đề xuất sửa lại cụ thể như sau:

“Điều 4. Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát triển con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, sức khỏe, năng lực thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, biết phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.”

Về Điều 3 (Tính chất, nguyên lý giáo dục), một trong những góp ý của GS Nguyễn Minh Thuyết là nên sửa lại tên điều cho rõ hơn, vì không hiểu “tính chất giáo dục” nghĩa là tính chất của giáo dục nói chung hay tính chất của nền giáo dục Việt Nam. Nên xác định các tính chất của nền giáo dục Việt Nam là: “khoa học, dân tộc, nhân văn”. Thứ tự “khoa học, dân tộc” cũng phù hợp với thứ tự “chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” ở vế câu sau. Đề cương Văn hóa năm 1943 nổi tiếng của Đảng cũng sắp xếp thứ tự: “Khoa học, Dân tộc, Đại chúng”.

GS Nguyễn Minh Thuyết đề xuất sửa lại Điều 5 cụ thể như sau:

“Điều 5. Tính chất, nguyên lý giáo dục Việt Nam

1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục khoa học, dân tộc, nhân văn, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.”

Hiếu Nguyễn (ghi)

Tin tiêu điểm