Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 5/11/2017 16:10

Thực hiện trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập

Thực hiện trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện chính sách mang tính đặc thù riêng cho đội ngũ giáo viên giảng dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, năm 2011, Sở này đã tổ chức lấy ý kiến của các Sở có liên quan, trình UBND thành phố và UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Trong đó, quy định mức trợ cấp cho giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập trong cơ sở giáo dục công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên), đã được thực hiện từ tháng 11/2011, chi trả từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của đơn vị được giao hàng năm.

Chế độ trợ cấp này đã góp phần động viên tinh thần của đội ngũ giáo viên đang trực tiếp dạy hòa nhập cho người khuyết tật.

Đến tháng 6/2017, đoàn công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì đã kiểm tra công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Kết luận kiểm tra của đoàn công tác liên ngành tại Công văn số 4010/UBND- NCPC ngày 28/6/2017 đã chỉ ra Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quy định việc sử dụng ngân sách thành phố để trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thẩm quyền ban hành văn bản này thuộc về Hội đồng nhân dân thành phố. Do đó, vào ngày 24/8/2017, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND, bãi bỏ văn bản, trong đó tại Điều 1 của Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND, kể từ ngày 01/11/2017.

Do đó, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên trong nhà trường về việc thực hiện trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở có ý kiến về việc thực hiện trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Gửi văn bản đến Sở trước ngày 6/11/2017.

Lập Phương