Tăng cường năng lực thanh tra giáo dục

LẬP PHƯƠNG - 09:25 05/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu: Kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Sở phù hợp yêu cầu nhiệm vụ thanh tra, xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng trong ngành Giáo dục.

Bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục. Đảm bảo 100% công chức thanh tra Sở được bồi dưỡng, tập huấn hàng năm về nghiệp vụ thanh tra; 100% cộng tác viên thanh tra giáo dục được bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ thanh tra.

Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra giáo dục.

100% cán bộ quản lý được bồi dưỡng về công tác thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Đề án gồm: tăng cường công tác tuyên truyền; kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự (đội ngũ Thanh tra Sở đảm bảo số lượng ít nhất là 5 người); tăng cường công tác tập huấn, bồi dưõng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra giáo dục.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc