Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 1/12/2017 10:13

Khánh Hòa:

Tăng cường kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Tăng cường kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) trung học năm học 2017-2018.

Theo đó, yêu cầu tăng cường thực hiện các chuyên đề ở tổ bộ môn gắn việc học tập bồi dưỡng thường xuyên với thực tế giảng dạy trong năm học 2017 – 2018. Vai trò của tổ/nhóm chuyên môn cần được phát huy nhiều hơn trong việc chủ động tổ chức học tập, thảo luận và việc kiểm tra đôn đốc.

CBQL nhà trường cần có kế hoạch kiểm tra định kỳ ở tùng tổ/nhóm, từng nội dung hoạt động, từng thời điểm khác nhau để đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ và việc đánh giá đảm bảo được tính chuẩn xác. Công tác bồi dưỡng cần tập trung vào những nội dung mới, cần có sự thảo luận.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý phải có sự phân công cụ thể CBQL theo dõi tiến độ học tập BDTX của giáo viên theo kế hoạch, để có thể chấn chỉnh kịp thời, nắm bắt kết quả thực hiện, viết báo cáo kịp thời đúng thời gian qui định. Bồi dưỡng đội ngũ CBQL về công tác đánh giá kết quả BDTX đối với giáo viên.

Tăng cường công tác tổ chức rút kinh nghiệm công tác BDTX tại đơn vị để CBQL và GV có điều kiện trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp tự học hiệu quả, đồng thời qua đó giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh và chỉ đạo tốt hơn trong việc thực hiện kế hoạch…

Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX giáo viên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

Trong năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BDTX giáo viên đối với các trường THPT và các phòng GD&ĐT. Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra công tác BDTX giáo viên tại một số đơn vị theo kế hoạch kiểm tra cụ thể của Sở GD&ĐT.

Lập Phương