Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 30/1/2018 10:07

Sơn La yêu cầu lồng ghép phòng chống bạo lực gia đình vào chương trình GD

Sơn La yêu cầu lồng ghép phòng chống bạo lực gia đình vào chương trình GD

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình của ngành GD&ĐT. Trong đó có nội dung lồng ghép giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình trong nhà trường.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu triển khai lồng ghép vào các chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa trong trường học để tăng cường thực hiện nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, ứng xử tốt đẹp trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các đơn vị về tầm quan trọng của gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cấp quản lý giáo dục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sâu, rộng có hiệu quả và tiết kiệm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và coi đây là tiêu chí để xem xét, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của thủ trưởng các đơn vị giáo dục.

Lập Phương

Tin tiêu điểm