Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 14/1/2018 16:05

Sơn La thi tuyển Chánh văn phòng Sở GD&ĐT

Sơn La thi tuyển Chánh văn phòng Sở GD&ĐT

GD&TĐ -Hội đồng thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La thông báo nội dung chuẩn bị dự tuyển.

Cụ thể, định hướng nội dung phần thi viết gồm 3 nhóm nội dung: Các quy định của UBND tỉnh Sơn La, của Sở GD&ĐT Sơn La liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng cơ quan Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La;

Những chủ trương, định hướng, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Sơn La về lĩnh vực GD&ĐT; về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Kiến thức quản lý liên quan đến lĩnh vực dự tuyển, đến công tác cải cách hành chính của Sở GD&ĐT Sơn La.

Định hướng nội dung viết đề án được Sở này hướng dẫn như sau: Tên đề án: “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La trong giai đoạn hiện nay”.

Nội dung đề án cần tập trung: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Văn phòng và chỉ ra nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn.

Lập Phương