Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/3/2017 12:05

Sở GD&ĐT TP HCM lưu ‎ý triển khai thực hiện chuyển tiếp đối với viên chức

Sở GD&ĐT TP HCM lưu ‎ý triển khai thực hiện chuyển tiếp đối với viên chức

GD&TĐ - Những lưu ‎ ý này được Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh ghi rõ trong văn bản số 790/GDĐT-TC ngày 16/3 về định mức biên chế viên chức và thực hiện chuyển tiếp đối với viên chức.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

Về định mức biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Căn cứ điểm a khoản 1 mục I của Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/ 2006 về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, quy định: “Định mức biên chế viên chức không bao gồm các chức danh hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 (viết tắt là HĐ68)của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp”.

Các chức danh thuộc diện HĐ68 kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm nhưng không nằm trong định mức biên chế viên chức của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

Lưu ý: các trường hợp ký hợp đồng diện HĐ68 phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh Nhân viên (01.005) theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ.

Về thực hiện chuyển tiếp đối với viên chức: Theo Điều 59 Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Khoản 1 Điều 43 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định chuyển tiếp đối với viên chức:

“1. Việc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức như sau:

a) Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng;

b) Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức;

c) Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 01 tháng 01 năm 2012, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức.”

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị chưa triển khai thực hiện ký hợp đồng chuyển tiếp đối với viên chức theo quy định trên, nhanh chóng rà soát thực hiện đúng quy định để công tác quản lý, sử dụng viên chức đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ theo các quy định hiện hành.

Lập Phương

Tin tiêu điểm