Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 14/10/2017 12:12

Rà soát lại tất cả các khoản thu, dự kiến thu chi trong năm học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản tiếp tục chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học gửi các phòng GD&ĐT huyện, thành phố; trung tâm GDNN - GDTX huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở.

Trong đó nhấn mạnh không thu các khoản thu không có văn bản quy định của Nhà nước. Đối với những khoản thu đã có văn bản quy định, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền; các khoản thu, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức đóng góp.

Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Đối với khoản thu vận động tự nguyện đóng góp (Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

Đối với những khoản thu đã có văn bản quy định (quỹ đoàn, quỹ đội, quỹ khuyến học, quỹ chữ thập đỏ…) thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Thủ trưởng các đơn vị giáo dục phối hợp cùng Ban Đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch dự kiến chi cụ thể, chi tiết từng nội dung để có cơ sở dự kiến thu đủ chi (tồn quỹ cuối kỳ không quá 01% trên tổng số thu); chú ý thực hiện việc miễn, giảm đối với các đối tượng học sinh thuộc diện chính sách, con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt…, đảm bảo để tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Tiến hành rà soát lại tất cả các khoản thu, dự kiến thu chi trong năm học; đối với những khoản thu không có văn bản quy định của Nhà nước hoặc thu cao hơn mức quy định, yêu cầu hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh (nếu đã thu); công khai nội dung các khoản thu tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh của trường.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi do đơn vị mình quản lý (kể cá các khoản thu của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường và các lớp); có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tập thể và cá nhân cố tình vi phạm, tự tạo ra các khoản thu hoặc thu vượt mức quy định.

Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện thu, chi theo nội dung chỉ đạo tại Công văn này nhằm chấn chỉnh kịp thời các khoản thu trái quy định trong nhà trường; xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục cố tình vi phạm.

Lập Phương