Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 8/9/2017 09:58

Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào vừa ban hành dự thảo Thông tư  quy định việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xin ý kiến rộng rãi.

Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của ngành giáo dục ( gọi tắt là Hệ thống thông tin PCGD-XMC).

Thông tư áp dụng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Dự thảo quy định về Hệ thống thông tin PCGD-XM: Hệ thống thông tin PCGD-XMC được thiết lập, vận hành, hoạt động trên Internet tại địa chỉ truy cập pcgd.moet.gov.vn.

Hệ thống thông tin PCGD-XMC được sử dụng thống nhất trong cả nước để cập nhật, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin về PCGD-XMC làm cơ sở để đánh giá kết quả PCGD-XMC ở các tỉnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm đầu tư, nâng cấp thiết bị phần cứng, phần mềm, đường truyền, vận hành, bảo dưỡng hệ thống chung, đảm bảo đủ năng lực kỹ thuật cho hệ thống hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tế; kiểm tra, giám sát hoạt động của toàn bộ Hệ thống thông tin PCGD-XMC và thực hiện giải pháp phòng, chống, xử lý sự cố đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thông tin mạng.

Các tỉnh có trách nhiệm trang bịđầy đủ thiết bị phần cứng, phần mềm, đường truyền, an toàn bảo mật thông tinđảm bảo yêu cầu kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống trong phạm vi tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế, Cơ quan quản lý Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc giađề xuất, hướng dẫn chi tiết về các yêu cầu về kỹ thuật đảm bảo hoạt động của hệ thống.

Dự thảo nêu rõ trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo việc tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách vận hành hệ thống cấp huyện, xã sử dụng Hệ thống thông tin PCGD-XMC.

Sử dụng Hệ thống thông tin PCGD-XMC để cập nhật, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin về PCGD-CMC thống nhất trong cả nước.

Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin đúng biểu mẫu, thời gian, đầy đủ và chính xác.

Quản lý dữ liệu nhập lên Hệ thống thông tin PCGD-XMC tại các cấp quản lý trong địa phương mình (bao gồm phiếu điều tra và các biểu thống kê).

Các quy định trước đây về quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin PCGD-XMC trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư TẠI ĐÂY 

Theo Bộ GD&ĐT