Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 11/7/2017 14:58

Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

GD&TĐ -Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-SGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18/4 đến ngày 20/4/2017, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ năm 2016 đối với tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt, ngoài việc kiểm tra công nhận lại phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập xóa mù chữ mức 2, phổ cập THCS mức 2, đoàn công tác thực hiện các nhiệm vụ theo quy định để có thể đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 thời điểm năm 2016.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra kết luận: Tỉnh Phú Thọ đã triển khai tốt công tác chỉ đạo, quản lí, thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm của từng thành viên để tổ chức thực hiện công tác PCGD XMC, theo dõi huyện, xã. Sở GDĐT chịu trách nhiệm đầu mối thực hiện kế hoạch PCGD, XMC; Sở GD&ĐT đã hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để thực hiện kế hoạch. Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội,... thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đồng thời phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc cho con em đi học để nâng cao trình độ văn hoá.

Các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng CSVC trường học, xây dựng các quỹ khuyến học khuyến tài. Tỉnh đã xây dựng mạng lưới các trường, lớp, các loại hình giáo dục tạo điều kiện cho con em nhân dân được học tập thường xuyên, góp phần nhanh chóng thực hiện mục tiêu phổ cập, nâng cao dân trí. Mạng lưới trường, lớp của tỉnh phát triển theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá. Đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng, số giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo ngày càng tăng. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ luôn được chú trọng.

Việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của tỉnh và các cấp thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Nghị định 20 của Chính phủ và Thông tư 07 của Bộ GDĐT và là tỉnh thứ 3 trong cả nước để nghị và được công nhận PCGD, XMC theo các mức độ theo quy định mới.

Tại đây, đoàn kiểm tra kết luận sẽ hoàn thành các hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định công nhận tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2016.

Đây là một thành tích rất đáng tự hào của giáo dục Đất Tổ cần được phát huy trong thời gian tới.

Theo Bộ GD&ĐT