Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 2/11/2017 12:57

Bến Tre:

Phấn đấu 100% các trường phổ thông sử dụng sổ điểm điện tử

Phấn đấu 100% các trường phổ thông sử dụng sổ điểm điện tử

GD&TĐ - Phấn đấu đến cuối năm học 2017-2018, mỗi đơn vị, trường học đều có ít nhất một nội dung công việc mới có ứng dụng CNTT; 100% các trường phổ thông sử dụng sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử.

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả trong quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Bến Tre.

Cũng trong hướng dẫn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các nhà trường căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch từng bước thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị; đề ra lộ trình cụ thể tiến đến việc Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học phải đảm bảo các điều kiện thực hiện phòng giáo dục điện tử, trường học điện tử.

Phấn đấu đến cuối năm học 2017-2018 mỗi đơn vị, trường học đều có ít nhất một nội dung công việc mới có ứng dụng CNTT; khuyến khích sử dụng các sổ điện tử khác như sổ điện tử thiết bị, thư viện...; chú ý mục tiêu đến năm 2020 có 90% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý nhà trường; trong đó 70% trường học sử dụng hoàn toàn các sổ quản lý điện tử.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu phòng GD&ĐT phân công lãnh đạo phòng phụ trách và chuyên viên làm đầu mối theo dõi, triển khai nhiệm vụ CNTT. Nhà trường tùy theo điều kiện, phân công một thành viên trong Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên của trường làm nhiệm vụ kiêm nhiệm (hoặc đảm nhận vị trí việc làm CNTT theo Thông tư số 16/2017/TT- BGDĐT) làm đầu mối theo dõi, phụ trách.

Sở này lưu ý: Việc thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục phải chú trọng đến tính hiện đại, tiết kiệm và hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả trong quản lý và nâng cao chất lượng GD&ĐT…

Lập Phương